Scale
notes:FAbBbCbCEb
intervals:
semitones:321132
CBbFAbCb3CEbBbAbCb5FCEbBb7CbFCAbEb10BbFAbEbCb1212CBbFAbCb15CEbBbAbCb17FCEbBb

Harmonized chords

IIIIIIIVVVI
in 3-notesFsus4AbmBbsus2---
in 4-notesFsus4AbmBbsus2---

other scale chords

Scale modes

Related Scales

Scalewith less notes

Scalewith more notes